Kompletní sady stanů za zvýhodněné ceny

roky záruka na vybrané konstrukce

Mobilní konstrukce, snadná a rychlá montáž

Obchodní podmínky


OBCHODNÍ, TECHNICKÉ A DALŠÍ PODMÍNKY

  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: Party-S-Production s.r.o.

Se sídlem: Novoměstská 1451/61, Brno-Řečkovice, 621 00

IČO: 29385857
DIČ: CZ29385857

Spisová značka: C 72856 vedená u Krajského soudu v Brně

Bankovní spojení: 2500196475/2010

Telefonní kontakt: +420 608 255 552

e-mail: radimhorak@party-s-production.cz

        

pro prodej a pronájem zboží a poskytování služeb.

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Party-S-Production s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a také v v souladu s ustanovením § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy a o nájmu movité věci.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní nebo nájemní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní nebo nájemní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní nebo nájemní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající či pronajímatel měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY – NÁJEM MOVITÉ VĚCI

 

Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny dohodnuté platby do 14ti dnů od doručení faktury případně v hotovosti při převzetí předmětu nájmu do užívání. Faktura může být zaslána elektronicky. V případě platby v hotovosti bude nájemci na uvedené plnění vystaven řádný daňový doklad.

 

V případě, že je stanovena vratná kauce, je tato uhrazena v hotovosti nebo převodem dle dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě platby vratné kauce v hotovosti bude tato částka uvedena do předávacího protokolu a slouží jako zástava v případě poškození/nevrácení předmětu nájmu. Částka bude vrácena dohodnutým způsobem v plné výši, pokud bude předmět nájmu navrácen v pořádku. V opačném případě bude vrácena poměrná část po odečtení nákladů spojených s opravou poškozených/ztracených věcí.

 

V případě poškození předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s opravou poškozených věcí.

 

V případě ztráty, zničení nebo poškození předmětu nájmu takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 60% momentální nákupní ceny předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně předmětu nájmu, který byl ztracen, zničen nebo v takové míře poškozen.

 

Veškeré úhrady uvedené v této smlouvě se považují za zaplacené v okamžiku, kdy budou připsány na uvedený účet pronajímatele, nebo předány v hotovosti pověřené osobě ze strany pronajímatele oproti dokladu o přijetí platby.

 

V případě, že nájemce neuhradí pronajímateli řádně a včas kteroukoliv z výše uvedených plateb, je pronajímatel oprávněn okamžitě ukončit plnění svých povinností stanovených v této smlouvě a taktéž mu vzniká právo odstoupit od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je pronajímatel povinen zaslat na e-mailovou adresu, která byla použita při dřívější komunikaci a zaslání objednávky. Pronajímatel je také v tomto případě oprávněn započíst si náklady spojené s plněním svých povinností a požadovat jejich úhradu po nájemci.

 

V případě prodlení z placení kterékoliv z výše uvedených částek je nájemce povinen uhradit pronajímateli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 

 1. Textová/e-mailová objednávka

 

V případě objednávky i pouze textové/e-mailové je tato brána jako závazná a řídí se podle obchodních podmínek společnosti. V případě jejího zrušení ze strany objednatele budou uplatněny STORNO podmínky a objednatel je také povinen uhradit všechny náklady, které měla společnost Party-S-Production s.r.o. s dosavadním plněním či přípravou.

 

 

 1. STORNO PODMÍNKY – NÁJEM MOVITÉ VĚCI

 

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce ve lhůtě 90 a více dnů před termínem plnění závazků ze strany pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši 50% ze všech smluvených částek. 

 

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce ve lhůtě kratší než 24 hodin před termínem plnění závazků ze strany pronajímatele, je platné výše uvedené ustanovení a navíc je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s přípravou plnění a případné další náklady, které by pronajímateli vznikly (např. zálohové platby třetím stranám apod.). 

 

Pokud se nájemce rozhodne odstoupit od smlouvy je povinen neprodleně písemně informovat pronajímatele o této skutečnosti na jeho kontaktní adresu.

 

Všechny výše uvedené pokuty za odstoupení od této smlouvy ze strany nájemce jsou splatné v den odeslání písemného oznámení o odstoupení pronajímateli, budou uhrazeny na uvedený účet pronajímatele a jejich splatnost je 10 pracovních dnů ode dne odeslání tohoto oznámení pronajímateli.

 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY – KUPNÍ SMLOUVA NA STANY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

 

Platba za dodávku vybavení probíhá ve dvou fázích. V první fázi uhradí kupující prodávajícímu zálohu ve výši 50% kupní ceny na základě vystavené zálohové faktury. Po připsání této částky na účet prodávajícího bude kupujícímu zaslán daňový doklad na přijatou platbu.

 

Ve druhé fázi uhradí kupující zbývající část kupní ceny na základě vystavené faktury-daňového dokladu, v němž bude zúčtována zaplacená záloha. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení nebo od termínu dodání předmět koupě.

 

Pro splnění povinnosti kupujícího uhradit kupní cenu řádně a včas je rozhodující den připsání platby na účet prodávajícího nebo odeslání platby a předání potvrzení o provedení/autorizaci platby.

 

Mezi stranami této smlouvy je dohodnuto, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny za dodávku, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupujícím ve vlastnictví prodávajícího a tento může např. přistoupit k demontáži a odvozu předmětu koupě, v případě, že nedojde k úhradě doplatku dle ustanovení v kupní smlouvě. O této skutečnosti bude kupujícího předem písemně informovat a tento je povinen zajistit patřičnou přípravu předmětu koupě k odvozu (např. vyklizení stanu apod.) a poskytnout potřebnou součinnosti při jeho demontáži. V případě neuhrazení všech dohodnutých částek ze strany kupujícího dle ustanovení v kupní smlouvě nebo jiného závažného porušení smlouvy, není odvoz předmětu koupě ze strany prodávajícího považován za porušení smluvních podmínek.

 

Kupující je povinen si předmět koupě a veškeré příslušenství při převzetí řádně prohlédnout a seznámit se s jich faktickým či právním stavem. A pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá zjevné vady.

 

Za sdělení vad se považuje uvedení těchto vad v předávacím protokolu.

 

Je-li vada nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě 30 dnů od předání vadné Věci.

 

Pokud prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady prodávajícího, které se prodávající tímto zavazuje uhradit kupujícímu.

 

Kupující nemá právo předmět koupě nepřevzít, pokud jeho stav nebrání běžnému použití. V opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny zboží.

 

TECHNICKÉ A DALŠÍ PODMÍNKY

 

 1. Předmět nájmu/koupě lze provozovat v následujících meteorologických podmínkách:

 

Velkokapacitní stany se sedlovou střechou:

 

Síla větru max. do 72 km/hod. (čerstvý vichr - ulamují se větve, chůze proti větru je normálně velmi obtížná či nemožná), okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +70 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

 

Stany typu pagoda:

 

Síla větru max. do 36 km/hod. (čerstvý vítr - hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají), okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +50 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

 

Nůžkové stany:

 

Síla větru max. do 25 km/hod. (mírný vítr - zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi), okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -20 až +40 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 40 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

 

 

V případě silného větru, který se blíží nebo překračuje uvedený limit, je nájemce/kupující povinen velkokapacitní stany a stany typu pagoda kompletně zaplachtovat pro zamezení vniku větru dovnitř stanu. U nůžkových stanů je v tomto případě nájemce/kupující povinen odinstalovat boční plachty stanu, aby mohl vítr projít skrz konstrukci stanu a při velmi silném větru nůžkové stany deinstalovat a uschovat.

 

V období sněžení je nájemce/kupující vždy povinen u všech typů stanů padající sníh včas odstraňovat nebo stan dostatečně vytápět a zajistit jeho odtávání ze střechy stanu.

 

 

Při překročení výše uvedených meteorologických podmínek není možné předmět nájmu/koupě užívat a nájemce/kupující se zavazuje zabránit jakémukoliv užívání předmětu nájmu/koupě po dobu trvání těchto nepříznivých podmínek a předmět nájmu/koupě zabezpečit dle uvedených ustanovení, v opačném případě nájemce/kupující plně odpovídá za všechny škody způsobené na předmětu nájmu/koupě nebo na majetku či zdraví jeho vlastním i třetích stran, které by předmět nájmu/koupě způsobil.

 

Pronajímatel/prodávající neodpovídá za škody, které by předmět nájmu/koupě způsobil během nájmu/po převzetí kupujícím na majetku a zdraví nájemce/kupujícího či třetích stran.

 

 

 1. Montáž/demontáž stanů – nájem movité věci:

 

Nájemce je povinen vždy umožnit nebo sám zajistit dostatečné ukotvení stanu dle dohody pronajímatele a nájemce. Každý stan je nutno dostatečně ukotvit. Kotvení je řešeno pomocí hřebů/kolíků, které budou zatlučeny do podkladu. Podklad musí být dostatečně zpevněný. Podklad pro kotvení nesmí být jílovitý, písčitý ani z dalšího materiálu, který by dostatečně nedržel kotvící hřeby/kolíky. Alternativní kotvení na pevném podkladu je řešeno navrtáním do podkladu či pomocí zátěžových vaků/sudů. V případě použití zátěžových sudů na vodu je nájemce povinen zajistit na místě instalace jejich napuštění vodou. Zajištění kotvících prvků se řídí dle dohody pronajímatele a nájemce.

 

Další možnosti ukotvení po konzultaci dle podmínek v místě realizace.

 

Instalace předmětu nájmu bude provedena v prostoru, který zajistí nájemce na předem specifikované adrese. Předmět nájmu zde bude umístěn po celou dobu trvání nájmu, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

 

 1. Další podmínky – nájem movité věci:

 

Nájemce během pronájmu vždy odpovídá za bezpečnost, pohyb a zdraví osob, které se pohybují pod stanem nebo v jeho okolí.

 

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do podnájmu třetím osobám bez písemného souhlasu pronajímatele.

 

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli kontrolu předmětu nájmu, oznámí-li mu pronajímatel v přiměřené době den kontroly předmětu nájmu. Pronajímatel je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jejího účelu a v době, která nenarušuje užívání předmětu nájmu nájemcem.

 

Nájemce je oprávněn užívat předmět pronájmu k předem dohodnutým účelům.

 

Nájemce je povinen předmět pronájmu používat v souladu s jeho určením k použití. Za poškození předmětu pronájmu způsobeného jeho neodborným užíváním odpovídá nájemce ve smyslu všeobecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v souladu s podmínkami stanovenými v tomto dokumentu.

 

Nájemce není oprávněn provádět na předmětu nájmu jakékoliv změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Zejména jakýkoliv polep opláštění nebo konstrukce předmětu nájmu ze strany objednatele je zakázán, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. V opačném případě bude nájemci účtována částka za odstranění polepu spolu s jednorázovou pokutou 10 000 Kč. V případě že polepem bude konstrukce nebo opláštění nezvratně poškozeno, pak bude nájemci účtována plná nákupní částka za každý takto poškozený díl.

 

Nájemci i ostatním nepovolaným osobám je zejména zapovězeno jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce nebo provádět jiné neschválené úpravy oproti stavu, ve kterém byl předmět pronájmu předán.

 

Nájemce je povinen si počínat tak, aby na předmětu pronájmu nevznikla žádná škoda, a po celou dobu jeho užívání odpovídá za případné škody na předmětu pronájmu způsobené nájemcem, jinými uživateli nebo třetími osobami (vandalové, zloději atd.) v plném rozsahu.

 

Nájemce nezodpovídá za závady způsobené na předmětu pronájmu z důsledku prokazatelné vady materiálu.

 

Pronajímatel se zavazuje v co nejkratším termínu opravit závady na předmětu pronájmu, pokud uzná, že se jedná o závady závažného charakteru, které by mohly ohrozit další trvání pronájmu.

 

Drobné závady si může po dohodě obou smluvních stran opravit sám nájemce, a to na vlastní náklady.

 

Stane-li se věc nezpůsobilá k obvyklému užívání, je nájemce povinen o této skutečnosti informovat pronajímatele bez zbytečného odkladu.

 

Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu pronájmu je nájemce povinen oznámit ihned po tomto zjištění, a to telefonicky na uvedené číslo a následně i písemně na uvedenou e-mailovou adresu pronajímatele.

 

Vlastnické právo na předmět nájmu během trvání pronájmu má pronajímatel a nepřechází na nájemce.

 

Pronajímatel nezodpovídá za nedodržení svých závazků a termínů plnění vzniklých z důvodů, které zapříčiní třetí osoby, jejichž činnost nemohl pronajímatel ovlivnit, pokud nájemce nezabezpečí svoje povinnosti, nebo z důsledků přírodních živlů, pohrom a nepřízně počasí. O dobu takovéto nemožnosti plnění povinností pronajímatele se prodlouží doba stanovená pro dodání předmětu nájmu.

 

 

 1. V případě, že dodání a instalaci předmětu nájmu zajišťuje pronajímatel, jsou platná následující ustanovení:

 

Pokud se tak pronajímatel a nájemce dohodnou, pak pronajímatel dodá předmět nájmu na pozemek, který obstaral nájemce.

 

Pronájem je vykonán řádným provedením montáže, odevzdáním předmětu pronájmu do dočasného úplatného užívání nájemci a jeho následnou demontáží. Při montáži i následné demontáží předmětu pronájmu sepíší vždy obě smluvní strany předávací protokol o jeho převzetí. Nájemce se zavazuje, že předmět pronájmu převezme.

 

Nájemce se zavazuje, že před započetím instalace bude místo pro stavbu řádné připraveno, odstraněny všechny překážky apod. Taktéž před započetím demontáže, bude stan vyklizen a připraven k demontáži. V opačném případně je nájemce povinen závadný stav neprodleně sám a na vlastní náklady odstranit a pronajímatel si toto účtuje jako prodlení níže uvedenou sazbou.

 

V případě nedodržení předem dohodnutého časového plánu montáže a demontáže ze strany nájemce o více než 30 minut, bude nájemci účtována hodinová sazba 400 Kč bez DPH za každého pracovníka a každou započatou hodinu jako prodlení. Pokud nebude časový plán montáže a demontáže ze strany nájemce dodržen a ovlivní tato situace další realizace pronajímatele, které mají také přesný časový harmonogram, budou nájemci účtovány všechny vícenáklady s tímto spojené.

 

Nájemce se zavazuje, že jak během začátku montáže/demontáže, tak během předání předmětu nájmu bude na místě vykonání předmětu nájmu z jeho strany odpovědná osoba, která zajistí sepsání předávacích protokolů a bude jednat za nájemce v případě řešení případných změn souvisejících s realizací předmětu nájmu.

 

Nájemce je povinen na vlastní náklady zajistit:

 

 • poskytnout pronajímateli řádnou spolupráci, aby ten mohl splnit svoje závazky řádně a včas. Za tímto účelem je nájemce zejména povinen řádně a včas plnit svoje povinnosti.

 

 • zabezpečit pronajímateli a případně jeho dodavatelům řádný přístup na místo, kde má být vykonána montáž, demontáž a případné další činnosti vykonávané pronajímatelem.

 

 • zabezpečit veškerá povolení nutná pro vjez dopravních prostředků a jiných technických zařízení potřebných při vykonávání pronájmu na místo, kde se bude pronájem vykonávat, a také veškerá povolení nutná pro umístění předmětu pronájmu na místo, kde se bude pronájem vykonávat.

 

 • poskytnout pronajímateli veškeré podklady a informace nutné pro úspěšné vykonání pronájmu.

 

Nájemce také čestně prohlašuje, že je na čas trvání smluveného vztahu oprávněným uživatelem prostor, na kterých má být vykonán pronájem, a že je se souhlasem vlastníka oprávněný na těchto prostorech vykonat montáž vybavení podle smlouvy, respektive zabezpečit její vykonání.

 

Máte jakýkoliv dotaz?

Dejte nám vědět, do 24h se vám ozveme

O vaše data je u nás postaráno.
Přečtěte si informace na stránce o ochr. os. údajů.

PARTY-S-PRODUCTION S.R.O.

Sídlo:
Novoměstská 1451/61
Brno-Řečkovice
621 00

Sklad
Otevírací doba:
Po: 8:30-16:00
Út: 8:00-16:00
St: 8:00-16:00
Čt: 8:00-16:00
Pá: 8:00-15:30
So: zavřeno
Ne: zavřeno