Obchodní a technické podmínky

Společnost Party-S-Production s.r.o. nabízí svoje služby za těchto obchodních a technických podmínek:


Meteorologické podmínky (při pronájmu stanů a koncertních přístřešků):

Naše stany lze provozovat v následujících meteorologických podmínkách:

Velkokapacitní stany se sedlovou střechou:

Síla větru max. do 72 km/hod., okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +70 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

Stany typu pagoda:

Síla větru max. do 36 km/hod., okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -30 až +50 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 50 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

Nůžkové stany:

Síla větru max. do 25 km/hod., okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí -20 až +40 °C, výška vodního sloupce deště může být max. 40 mm a střecha stanu musí být bez pokrytí sněhem.

V období sněžení je objednatel povinen u všech typů stanů padající sníh okamžitě odstraňovat nebo stan dostatečně vytápět.

Za škody způsobené na předmětu díla při výše uvedených meteorologických podmínkách je vždy odpovědný objednatel dle ustanovení uvedených v této smlouvě.

Při překročení nebo nedodržení kterýchkoliv z výše uvedených podmínek není možné předmět díla užívat a objednatel se zavazuje zabránit jakémukoliv užívání předmětu díla po dobu trvání těchto nepříznivých meteorologických podmínek. V případě silného větru, který se blíží nebo překračuje uvedený limit, je objednatel povinen velkokapacitní stany a stany typu pagoda kompletně zaplachtovat pro zamezení vniku větru dovnitř stanu a u nůžkových stanů odinstalovat boční plachty stanu, aby mohl vítr projít skrz konstrukci stanu. Při překročení výše uvedených meteorologických podmínek, vyjma sněhové zátěže, nenese objednatel zodpovědnost za škody způsobené na předmětu díla, ale pouze za škody způsobené na majetku nacházejícím se uvnitř předmětu díla případně v jeho bezprostřední blízkosti. Při nedodržení uvedených podmínek použití a při překročení výše uvedených meteorologických podmínek zhotovitel neodpovídá za škody, které by předmět díla způsobil na majetku a zdraví osob.


Možnosti pronájmu:

  • pronájem inventáře jako kompletní služba včetně dopravy, montáže a demontáže
  • u menších stanů pronájem inventáře, kdy si klient zajistí vlastní dopravu, montáž a demontáž


Postup při objednání služeb/pronájmu inventáře:

Na základě zájmu klienta o služby či pronájem inventáře, mu společnost Party-S-Production s.r.o. vytvoří předběžnou nezávaznou cenovou nabídku na vybrané položky. Po výběru služeb klient vytvoří závaznou objednávku.

Pokud klient zašle závaznou objednávku, souhlasíte tak automaticky s obchodními a technickými podmínkami společnosti Party-S-Production s.r.o. Na tuto skutečnost je upozorněn před zasláním objednávky. Každá objednávka zaslaná textem v e-mailu nebo jaké samostatný dokument je brána jako závazná a platí pro ni všechny zde uvedené podmínky včetně STORNO podmínek.

Po předání inventáře a při jeho navrácení vystaví společnost Party-S-Production s.r.o. klientovi předávací protokol o převzetí. V případě nenavrácení, poškození, zničení nebo odcizení kteréhokoliv kusu z pronajatého inventáře je klient plně zodpovědný za způsobené škody a je povinný tuto ztrátu nahradit v plné výši.

Standardně, pokud není domluveno jinak, je před uskutečněním dodávky služeb požadována záloha za služby, jejíž výše bude s klientem předem odsouhlasena. Pokud klient neuhradí jakoukoliv z plateb v daném termínu neuhradí, není společnost Party-S-Production s.r.o. povinná objednané služby zabezpečit.


Montáž/demontáž vybavení při objednávce s dopravou a instalací:

Montáž a demontáž inventáře proběhne na základě dohody mezi klientem a společností Party-S-Production s.r.o. jako dodavatelem. Změna termínu montáže a demontáže je možná pouze na základě písemné dohody obou stran.

Každý stan je nutné řádně ukotvit. Klient je povinen toto ukotvení umožnit. Pokud tak neučití, přebírá plnou odpovědnost za poškození dodaného vybavení a také za škody, které můžou vzniknout za majetku či zdraví jiných osob.

Klient se zavazuje, že před započetím montáže bude v dohodnutý čas místo pro stavbu řádné připraveno, odstraněny všechny překážky apod. Taktéž před započetím demontáže, bude stan v dohodnutý čas vyklizen a připraven k demontáži. V opačném případně je objednatel povinen závadný stav neprodleně sám a na vlastní náklady odstranit a zhotovitel si toto účtuje jako prodlení níže uvedenou sazbou.

V případě nedodržení předem dohodnutého časového plánu montáže a demontáže z obou stran o více než 30 minut, může poškozená strana účtovat 300 Kč bez DPH za každého pracovníka/osobu a každou započatou hodinu jako prodlení. Osobou/pracovníkem se rozumí člověk s přímou osobnín účastí na realizaci zakázky.

Pokud nebude časový plán montáže a demontáže ze strany klienta dodržen o delší časový úsek v řádu hodin a ovlivní tato situace negativně další plánované realizace dodavatele, které mají také přesný časový harmonogram, budou klientovi účtovány všechny vícenáklady s tímto spojené.

Klient se zavazuje, že jak během předání, tak během začátku demontáže inventáře bude na místě vykonání předmětu díla z jeho strany odpovědná osoba, která zajistí sepsání předávacích protokolů a bude jednat za objednatele v případě řešení případných změn souvisejících s realizací a určení místa stavby.

Dodavatel bude dílo vykonávat na pozemku, který obstaral klient. Vlastnické právo na předmět díla má zhotovitel a nepřechází na objednatele.

Klient je povinen:

  • poskytnout dodavateli řádnou spolupráci, aby ten mohl splnit svoje závazky řádně a včas.
  • zabezpečit dodavateli a případně jeho dodavatelům řádný přístup na místo, kde má být vykonána montáž, demontáž objednaného inventáře.
  • zabezpečit veškerá povolení nutná pro vjez dopravních prostředků a jiných technických zařízení potřebných při realizaci zakázky, na místo kde se bude realizace vykonávat, a také veškerá povolení nutná pro umístění dodaného vybavení na místo.
  • poskytnout dodavateli veškeré podklady a informace nutné pro úspěšné vykonání díla.

Klient je povinen dodaný inventář používat v souladu s jeho určením k použití. Za poškození předmětu díla způsobeného jeho neodborným užíváním odpovídá klient ve smyslu všeobecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient i ostatním nepovolaným osobám je zejména zapovězeno jakýmkoliv způsobem zasahovat do konstrukce stanů nebo provádět jiné neschválené úpravy oproti stavu, ve kterém byl předmět díla předán.

Jakýkoliv polep opláštění nebo konstrukce stanů ze strany klienta je zakázán. V případě porušení této podmínky budou klientovi účtovány všechny náklady spojené s nápravou stavu či plná náhrada, pokud nepůjde poškození opravit/odstranit.

Klient je povinen si počínat tak, aby na předmětu díla nevznikla žádná škoda, a po celou dobu jeho užívání odpovídá za případné škody na předmětu díla způsobené klientem, jinými dodavateli nebo třetími osobami (účastníci akce, vandalové, zloději atd.) v plném rozsahu.

Klient nezodpovídá za závady způsobené na předmětu díla z důsledku vady materiálu.

V případě poškození předmětu díla je klient povinen uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s opravou poškozených věcí.

Drobné závady si může po dohodě obou stran opravit sám klient, a to na vlastní náklady.

V případě ztráty, zničení nebo poškození dodaného/zapůjčeného inventáře takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 80% momentální nákupní ceny vybavení, je klient povinen uhradit dodavateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně nového vybavení, které bylo ztraceno, zničeno nebo v takové míře poškozeno.

Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu díla je klient povinen oznámit dodavateli ihned po tomto zjištění.

Všechny úhrady za ztracení, zničení nebo poškození dodaného/pronajatého vybavenín je klient povinen uhradit dodvateli do 15 dnů od doručení soupisu škod ze strany dodavatele.

Po skončení dohodnuté doby užívání vybavení je klient povinen předat vybavení zpět zhotoviteli ve stavu v jaké mu byl odevzdán do užívání s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

Dodavatel nezodpovídá za nedodržení svých závazků a termínů plnění vzniklých z důvodů, které zapříčiní třetí osoby, jejichž činnost nemohl dodavatel ovlivnit, nebo pokud klient nezabezpečí svoje výše uvedené povinnosti, nebo z důsledků přírodních živlů, pohrom a nepřízně počasí. O dobu takovéto nemožnosti plnění povinností dodavatele se prodlouží doba stanovená pro montáž/demontáž vybavení.

Dodavatel se zavazuje v co nejkratším termínu opravit závady na dodaném vybavení, pokud uzná, že se jedná o závady závažného charakteru, které by mohly ohrozit další trvání díla.


Storno podmínky:

  • V případě odstoupení od objednávky ze strany klienta ve lhůtě do 14 dnů před termínem plnění objednávky, je klient povinný uhradit společnosti Party-S-Production s.r.o. pokutu ve výši 30% z celkové ceny uvedené v objednávce.
  • V případě odstoupení od objednávky ze strany klienta ve lhůtě do 7 dnů před termínem plnění objednávky, je klient povinný uhradit společnosti Party-S-Production s.r.o. pokutu ve výši 50% z celkové ceny uvedené v objednávce.
  • Pokud se klient rozhodne odstoupit od objednávky je povinen neprodleně písemně informovat společnost Party-S-Production s.r.o. o této skutečnosti na její kontaktní adresu korespondenční nebo e-mailovou.
  • Všechny výše uvedené pokuty za odstoupení od objednávky ze strany klienta jsou splatné v den doručení písemného oznámení o odstoupení.V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

info@party-s-production.cz +420 608 255 552
Pro technické informace volejte +420 724 564 121